බුකිය profile එක ලස්සන කර ගන්න අලුත්ම CSS template එකක්...

බුකිය profile එක ලස්සන කර ගන්න අලුත්ම CSS template එකක්...

අද මම ඔයාලට දෙන්නේ මම හදපු අලුත්ම CSS template එකක්. කලින් එක වගේ නෙමෙයි, මේක ටිකක් වෙනස් විදිහක එකක..

CSS File එකකින් බුකිය profile එක ලස්සන කර ගන්නේ කොහොමද.?

CSS File එකකින් බුකිය profile එක ලස්සන කර ගන්නේ කොහොමද.?

බුකියට අලුතින්ම එකතු වුන option එකක් තමයි CSS file එකක් පාවිච්චි කරලා profile එකේ design එක වෙනස්..