නුරාවි

නුරාවි

ලස්සන කෙටිකතා කිය්වන්න යාලුවෝ හොයාගන්න දැන්ම sign up වෙන්න..

සමාවෙයන් පුතුනේ

සමාවෙයන් පුතුනේ

අම්‍ රි පෙරේරා ලියපු තවත් කතාවක්..

සිහින කුමරා

සිහින කුමරා

අම්‍ රි ලියපු කෙටිකතාවක්..

ලොවට හොරා..

ලොවට හොරා..

තවත් එක කෙටිකතාවක්.....

මගේම විතරයි

මගේම විතරයි

සපු ලියපු කෙටිකතාවක්.. එකතු වෙන්න අපේ අලුත් සමාජ ජලා වෙබ් අඩවියට..

එක වරක් නුඹට මා එපා නම්...

එක වරක් නුඹට මා එපා නම්...

කෙටිකතා කියවන්න , වගේම අලුත්ම සමාජ ජලා වෙබ් අඩවියේ සමාජිකවත්වත් ලබා ගන්න....

එක වරක් නුඹට මා එපා නම්...

එක වරක් නුඹට මා එපා නම්...

කෙටිකතා කියවන්න , වගේම අලුත්ම සමාජ ජලා වෙබ් අඩවියේ සමාජිකවත්වත් ලබා ගන්න....

නාකි මනමාලයා

නාකි මනමාලයා

කෙටිකතා කියවන්න හා අලුත් ම සමාජ ජලා වෙබ් අඩවිය එක්ක එකතු වෙන්න....

අප්පච්චී

අප්පච්චී

අප්පච්චී කාලෙකින් බුකියේ කතාවක් දාන්නත් බැරි උන නිසා... අම්රි ලියපු කතාවක්..