අපි හැමෝම ගාව අපිටම ආවේනික වූ විශේෂ දෙයක් තියනවා..#මම විසින් #මම කියවිය යුතුයි..#මඟේ අමුතු හැකියාව හොයාගෙන #update කලයුතුයි.

image