#ආදරයේ_භාෂාව_ආදරයයි.
එයට #ජාතිය #ආගම #කුලය තියා අඩුම තම #වර්ගය වත් අදාල වන්නේ නැත.අදාල වන්නේ තේරුම් ගැනීමේ මාධ්‍යය පමණයි .
#shape_of_water
ලඟදි බලපු සුපිරිම movie එකක්.

image