"ඉස්සර...
මං මෝඩ කතා කියද්දි..ආසාවෙන් බලා හිටපු ඒ ඇස් දෙකම....
විහිලුවට වගේ බොරු කතා ගොඩා..ක් ගොත ගොතා කියද්දිත් ඒක බොරු කියලා දැන දැනත් මගේ කට දිහාම බලා ගෙන හිටිය.. ඒ ඇස් දෙකම...
අද මං මොන දේ කිව්වත් මගේ මූණවත් බලන්නැතුව ඉන්නවා.."
🔥සම්පූර්ණ කතාවම බලන්න
https://youtu.be/55otJ3nDykE