ලෝකය වෙනස් කල ගේම් එකක් dvd 14 රු.450i ගෙඩරටම ගෙන්ව ඩෙනව අපේ මෙ page එක මගින්
Minumm systemreq
Dual core 2 due
2gb vga(gt61
Ram 4gb
Hard space 200gb

image

Max payne 3 රහස් නියොජිතයෙකුගෙ කටාව සුපිරිම story එක dvd8i රු.250ඉ
minimum systemreq
Dual core2 due
2gb vga
2gb ram
100hdd

image
  • Edit About
  • අලුත් pc ගේම්ස් ගැන ඩැන ගන්න
    Pc ගේම්ස් ගෙඩරටම ගන්වා ගන්න